نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش»

نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش»

عکس‌های این مجموعه، منتخب عکس‌های یک گروه پژوهشی است که در طرح مطالعاتی منظر بومی مراکش به مدت ۶ ماه در سال ۹۵ مشارکت داشتند. ۱۷ روز از این دوره صرف مسافرت به مراکش و مشاهده شهر آن شد. این مجموعه از میان چند هزار عکس با سه معیار کیفیت عکس، تنوع موضوع و تنوع…