معرفی

معرفی

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران توسعه مراکز آموزش عالی تنها در تناسب با رشد جمعیت بوده و آسیب‌شناسی تحولات در حوزه فرهنگ و هنر را در نظر نداشته است. لذا برنامه­‌های توسعه­‌ای در این حوزه اغلب به ازدیاد مراکز آموزشی معطوف شده است تا مسئله­‌شناسی بومی و ملی و کشف راهبردهای ضروری در…