داخلی

داخلی

برنامه مطالعاتی – آموزشی است که  در دو گروه کوتاه مدت (کمتر از ۳ روز) و میان مدت (بیشتر از ۳ روز)برگزار می شود. هدف این برنامه زمینه سازی برای حضور در برنامه های پژوهش گروهی و زندگی جمعی است. حضور پژوهشگران جوان در کنار محققان با تجربه در قالب گروههای تحقیق ضمن حفظ استقلال…

خارجی

خارجی

برنامه آموزشی – پژوهشی اختصاصی پژوهشکده نظر است که در قالب یک طرح بزرگ تحقیقاتی با مشارکت ۱۵ تا ۴۰ نفر از محققان طی یک سفر میان مدت (کمتر از ۱۵ روز) یا بلند مدت (بیشتر از ۱۵روز) انجام می شود. سفر خارجی، بدنه اصلی فعالیت “آموزش مبتنی بر کشف است” که به دنبال برنامه…