داخلی

داخلی

از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک،…

خارجی

خارجی

از سال ۱۳۸۴ برنامه سفرهای پژوهشی منظر در پژوهشکده نظر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و بر این اساس در پی تدوین شیوه آموزش اکتشافی در طی سفر برآمده است. انجمن سفرهای پژوهشی، اعضای هر سفر را ترجیحاً از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر‌می‌گزیند تا در کنار وجود زبان مشترک،…