برون سازمانی

طرح‌های پژوهشی تقاضامحور است که برحسب سفارش دستگاه اجرایی و به منظور رفع نیازهای جامعه یا بومی سازی علوم تعریف و اجرا می‌شود. منبع تأمین هزینه این پژوهش، دستگاه اجرایی و مجری آن پژوهشکده است. دستاوردهای کاربردی طرح متعلق به سرمایه‌گذار و انتشار نتایج علمی آن بر عهده مجری است.

 

139013911392

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره دکتری منظر

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان

محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تدوین برنامه و سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های

معماری منظر، مطالعات منظر، باغ و منظر ایرانی، معماری منظر شهری،

آمایش منظر سرزمین، معماری برنامه‌ریزی منظر، معماری منظر فرهنگی

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان

 محصول طرح : برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

طرح پژوهشی شهر الکترونیک

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۷

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی زیرساخت و منظر شهری

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره۱۶

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی زندگی پیاده در شهر

کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

مجری : پژوهشکده نظر

محصول طرح : مجموعه مقالات

محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۵

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی نگاه نو به نوسازی شهری

 کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 مجری : پژوهشکده نظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۴

مقالات منتشر شده

مقالات منتشر شده

مقالات منتشر شده