درون سازمانی

طرح‌های پژوهشی که با اعتبارات داخلی پژوهشکده نظر انجام و نتایج آن به صورت مقاله، کتاب، کارگاه تخصصی و گزارش علمی منتشر می‌شود. دستاوردهای اجرایی این طرح‌ها در روند تجاری‌سازی پژوهش‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلف در اختیار قرار می‌گیرد یا به فروش می‌رسد.

13901391

طرح پژوهشی منظر ایرانی

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : سیدامیر منصوری

 محصول طرح : مجموعه یادداشت

 محل انتشار : مجله منظر

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : آلن پروو

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۷

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : پیتر لاتز

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۶

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : خوائو نونش

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۵

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی پرونده معماران منظر : ژیل کلمان

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر شماره ۱۴

مقالات منتشر شده

طرح پژوهشی باغ ایرانی

کارفرما : پژوهشکده نظر

 مجری : مجله منظر

 محصول طرح : مجموعه مقالات

 محل انتشار : مجله منظر

مقالات منتشر شده