خارجی

خارجی

برنامه آموزشی – پژوهشی اختصاصی پژوهشکده نظر است که در قالب یک طرح بزرگ تحقیقاتی با مشارکت ۱۵ تا ۴۰ نفر از محققان طی یک سفر میان مدت (کمتر از ۱۵ روز) یا بلند مدت (بیشتر از ۱۵روز) انجام می شود. سفر خارجی، بدنه اصلی فعالیت “آموزش مبتنی بر کشف است” که به دنبال برنامه های آماده سازی پیش از سفر (حدود ۲ماه) و قبل از برنامه های آماده سازی یافته های سفر (حدود ۶ماه) انجام می شود. یافته های سفر  به صورت مقالات علمی، نمایشگاه، فیلم و کتاب منتشر می شود.


    دسته: سفر اکتشافی
    لینک مطلب: +