مجله هنر و تمدن شرق

مجله هنر و تمدن شرق

مشرق زمین گاهواره تمدن بشر است؛ این اعتقاد مشهوری است که در منابع متعدد تاریخی و فرهنگی تصریح شده است. لکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و محدوده آن نیز روشن نیست. ایران، خاورمیانه، چین و کشورهای همسایه، هند، مصر، آسیای کوچک (میانه) و شمال آفریقا مشهورترین سرزمین‌های آن به شمار می‌روند. زندگی در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی «شرق»، بی‌آن‌که مفهوم دقیق آن بیان شده باشد، همکاران پژوهشکده نظر را بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۲ مجله علمی هنر و تمدن شرق (jaco) را به صورت دوزبانه فارسی ـ انگلیسی منتشر کند. بازخوانی هنر و تمدن شرق بر پایۀ منابع اصیل، به روش علمی و به دست متفکران و محققان شرقی، سیاست اصلی مجله در تعقیب هدف خود است. مجله هنر و تمدن شرق در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های خود قصد دارد بتواند جوامع مختلف به ویژه غربی را از خوانش‌های شرقی هنر و تمدن جهان شرق آشنا سازند. مجله «هنر و تمدن شرق» در دو نسخۀ چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. نسخۀ الکترونیکی به صورت رایگان بر روی سایت مجله در دسترس است. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال نظم و سرعت انتشار از جمله شاخصه‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار : علوم و تاریخ هنر
صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر
مدیر مسئول : دکتر سید امیر منصوری
سردبیر : دکتر شهره جوادی
مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند  
همکار اجرایی : ساره جورمند
دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی
توزیع و اشتراک : حمید نظری

 

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر بهرام آجورلو ، دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر علاءالدین آذری، دکتر مجید سرسنگی
دکتر مهدی شیبانی، دکتر جعفر قیاسی، دکتر الستر نورتج

 

گروه مشاوران علمی

دکتر فریدون آورزمانی، دکتر فرزانه اعظم لطفی، دکتر ناصر براتی، دکتر فریدون جنیدی
دکتر علی‌اکبر سرفراز، دکتر نادر کریمیان سردشتی

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Journal of Art and Civilization of the Orient

Journal of Art and Civilization of the Orient

Publishing field: Science and History of Art

Concessionaire: NAZAR research center

Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri

Editor-in-chief: Dr. Shohreh Javadi

Publication manager of the research center: Padideh Adelvand

Executive partner: Sareh Jozmand

English manager: Dr. Fatemeh Khozaei

Distribution: Hamid Nazari

 

Editorial board

Dr. Bahram Ajorloo, Dr. Azartash Azarnoosh, Dr. Alaeddin Azari, Dr. Majid Sarsangi, Dr. Mahdi Sheibani, Dr. Jafar Giyasi, Dr. Alastair Northedge

 

Academic advisors

Dr. Fereydoun Avarzamani, Dr. Farzaneh Azam Lotfi, Dr. Nasser Barati, Dr Fereydoun Joneydi, Dr. Aliakbar Sarfaraz, Dr. Nader Karimian Sardashti

More

The Orient is the cradle of human civilization; this is a famous belief that has been defined in numerous historical and cultural sources. Thus still there is no common agreement over the interpretation of the concept of “Orient” and its boundaries are not clear either. Iran, the Middle East, China, and the neighboring countries including India, Egypt, Middle Asia (Anatolia), and North Africa are the most famous lands are considered as “Orient”. Living in the geographical and cultural territory of the “Orient” without its concept being defined, encouraged our colleagues in the Nazar Research Center to publish the scientific journal of “The Art and civilization of the Orient” (JACO) in 2014 in two languages (Persian-English).  Interpreting the art and civilization of the east based on original sources and using scientific methods by eastern thinkers and scholars are the main policies of the journal for pursuing its goals. The journal of “Art and Civilization of the Orient” has tried to make other people, especially western societies, more familiar with deep eastern art and civilization following it goals and policies. This journal is published in electronic and printed forms and the electronic version is available on site for free. Registration in the scientific indexes database and widespread performance in national and international levels following its discipline and rate of publication are amongst its considerable characteristics.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

Domaine scientifique : Etudes et histoire de l’art
Fondateur : Centre de Recherche NAZAR
Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI
Rédacteur en chef : Dr. Shohreh JAVADI
Direction générale : Padideh ADELVAND
Responsable exécutif : Sareh JORMAND
Responsable de rédaction anglaise : Dr. Fatemeh KHOZAEI
Distribution : Hamid NAZARI

 

Comité éditorial

Dr. Bahram AJOORLOO, Dr. Alaeddin AZARI, Dr. Azartash AZARNOOSH, Dr. Alastair NORTHEDGE, Dr. Jafar QIYASI, Dr. Majid SARSANGI, Dr.Mehdi SHEIBANI

 

Conseillers académiques / consultants

Dr. Fereydoun AVARZAMANI, Dr. Farzaneh AZAM LOTFI, Dr. Nasser BARATI, Dr. Fereydoun JONEYDI

Dr. Nader KARIMIAN SARDASHTI, Dr. Aliakbar SARFARAZ

 

plus
« L’Orient est le berceau de la civilisation humaine » ; c’est une phrase connue dans de nombreuses sources historiques et culturelles. Or, il n’y a toujours guère d’interprétation commune de la notion d’«Orient» et de ses limites. L’Iran, le Moyen-Orient, la Chine et les pays voisins dont l’Inde, l’Egypte, l’Asie centrale (Anatolie) et l’Afrique du Nord sont les terres les plus connues en « Orient ». Vivre en territoire géographique et culturel d’Orient sans connaître de concept claire, a encouragé nos collègues du Centre de Recherche Nazar à publier le journal scientifique bilingue d’«Art et de civilisation de l’Orient» (Jaco) depuis 2014. L’Interprétation de l’art et de la civilisation de l’est à partir de sources originales en mobilisant des méthodes scientifiques par les penseurs et chercheurs orientaux fait partie des principales politiques de la revue pour la poursuite de ses objectifs. Jaco tient à familiariser d’autres publics, notamment les sociétés occidentales, avec l’art et la civilisation de l’Est dans la continuité de ses objectifs et politiques. La revue est publiée sous formats électronique et papier ; le premier étant accessible gratuitement depuis le site internet afin de diffuser des connaissances vers un public plus large. Parallèle au classement de la revue dans la base de données des index scientifiques (ISI), son apparition aux niveaux national et international ainsi que ses qualités en chiffres et en contenu figurent parmi ses caractéristiques considérables.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *