داخلی

داخلی

برنامه مطالعاتی – آموزشی است که  در دو گروه کوتاه مدت (کمتر از ۳ روز) و میان مدت (بیشتر از ۳ روز)برگزار می شود. هدف این برنامه زمینه سازی برای حضور در برنامه های پژوهش گروهی و زندگی جمعی است. حضور پژوهشگران جوان در کنار محققان با تجربه در قالب گروههای تحقیق ضمن حفظ استقلال افراد در مطالعه خود، آنها را در ارتباط رشد دهنده با دیگران قرار می دهد. سفر داخلی برای اغلب شرکت کنندگان نخستین تجربه زندگی جمعی و تجربه “نظر به محیط” است.


    دسته: سفر اکتشافی
    لینک مطلب: +