سنگ‌نگاره‌های ساسانی

سنگ‌نگاره‌های ساسانی

  • نویسندگان : دکتر شهره جوادی، دکتر فریدون آورزمانی
  • همکاران : لیلا زمانی، مریم‌السادات منصوری، ایمان خدافرد
  • گرافیک : دکتر شهره جوادی
  • خوشنویسی پهلوی روی جلد : دکتر شهره جوادی
  • خوشنویسی نستعلیق روی جلد : علی عاشوری
  • ناشر :‌ انتشارات بلخ با همکاری پژوهشکده نظر

 

توضیحات بیشتر

درخصوص نقش‌برجسته‌های ساسانی مطالبی از گذشته تاکنون به رشته تحریر درآمده که بعضاً با نواقصی همراه است و اغلب این منابع به صورت توصیفی بوده و تحلیل و مقایسه کمتر در آنها به کار رفته است. در پژوهش حاضر سعی شده یکایک سنگ‌نگاره‌ها با سکه‌های این عصر مطابقت داده شود تا از هرگونه خطا نسبت به شناسایی شاهان ساسانی محفوظ باشد. همچنین در این گفتار به جنبه‌های نمادین و زیبایی‌شناسانه آثار نیز اشاراتی شده است.


دسته: کتاب
لینک مطلب: +