مجله علمی – ترویجی منظر

مجله علمی – ترویجی منظر

زمینه انتشار :  زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری
صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر
مدیر مسئول : دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر : دکتر سیدامیر منصوری
مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند
مدیریت داخلی :  دکتر آیدا آل هاشمی، فرنوش پورصفوی
دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی
توزیع و اشتراک : حمید نظری

 

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر بهرام آجورلو، دکتر فریدون آورزمانی، دکتر ناصر براتی، دکتر شهره جوادی، دکتر علی‌اکبر سرفراز، دکتر مهدی شیبانی

 

توضیحات