مجله هنر و تمدن شرق

مجله هنر و تمدن شرق

زمینه انتشار : علوم و تاریخ هنر صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سید امیر منصوری سردبیر : دکتر شهره جوادی مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند   همکار اجرایی : ساره جورمند دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی توزیع و اشتراک : حمید نظری   گروه دبیران (هیئت تحریریه) دکتر…