مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

زمینه انتشار : پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول :  دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر احمد پوراحمد مدیریت داخلی : دکتر وحید حیدرنتاج، پدیده عادلوند، سیما کواکبی ویراستار فارسی : سیما کواکبی همکار اجرایی : اعظم بسحاق دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی صفحه‌آرایی : اعظم…