نقد کاربردی

نقد کاربردی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است. سهم کم پژوهش در این جوامع، بیانگر عدم ارتباط میان علم و نیاز مردم است….

پیرامون کنکور دکتری معماری

پیرامون کنکور دکتری معماری

علی جاودانی، پژوهشگر دکتری، دانشگاه هنر تهران. سخن از جستجوی نظم و عدالت، آن‌هم در سیستمی که مبنای عدالتش آزمونی است که یک ماشین، ماشین تصحیح پاسخنامه، ماشینی که نخست برای خواندن کارت پانچ کارخانه‌ها ساخته شده است شاید چندان به‌جا به نظر نرسد؛ اما چه می‌شود کرد؟ یا باید نشست و نگاه کرد، یا…

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

زمینه انتشار : پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول :  دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر احمد پوراحمد مدیریت داخلی : دکتر وحید حیدرنتاج، پدیده عادلوند، سیما کواکبی ویراستار فارسی : سیما کواکبی همکار اجرایی : اعظم بسحاق دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی صفحه‌آرایی : اعظم…

مجله علمی – ترویجی منظر

مجله علمی – ترویجی منظر

زمینه انتشار :  زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر سیدامیر منصوری مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند مدیریت داخلی :  دکتر آیدا آل هاشمی، فرنوش پورصفوی دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی…

مجله هنر و تمدن شرق

مجله هنر و تمدن شرق

زمینه انتشار : علوم و تاریخ هنر صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سید امیر منصوری سردبیر : دکتر شهره جوادی مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند   همکار اجرایی : ساره جورمند دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی توزیع و اشتراک : حمید نظری   گروه دبیران (هیئت تحریریه) دکتر…