مجله علمی – ترویجی منظر

مجله علمی – ترویجی منظر

زمینه انتشار :  زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری صاحب امتیاز : پژوهشکده نظر مدیر مسئول : دکتر سیدامیر منصوری سردبیر : دکتر سیدامیر منصوری مدیر نشریات پژوهشکده : پدیده عادلوند مدیریت داخلی :  دکتر آیدا آل هاشمی، فرنوش پورصفوی دبیر بخش انگلیسی : دکتر فاطمه خزاعی…