مریم دبیری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
دبیری
1363
مریم
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی معماری؛ دانشگاه شیراز؛ دانشکده هنر و معماری، گروه معماری؛ ۱۳۸۱-۱۳۸۵.
  • کارشناسی ارشد معماری منظر؛ دانشگاه شهیدبهشتی تهران؛ دانشکده معماری و شهرسازی، گروه منظر؛ ۱۳۸۵-۱۳۸۸.
  • پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • “Rethinking about lost “Paradise” as urban landscape paradigm”: IFLA Conference, 2011, Zurich, Switzerland; Coauthor: Amir Saadatfard.
  • «نقش معماری منظر در باز آفرینی نشانه های حیات و هویت در منظر شهر»: همایش ملی منظر شهری، 1389، تهران همکار نویسنده: امیر سعادت فرد.
  • “Landscape-Consonant Industry”: IFLA Conference, 2010, Suzhou, China.
  • سرپرستی گروه های طراحی معماری و معماری منظر از سال 1388 تاکنون؛
  • مدرس معماری در دانشگاه آزاد بوشهر؛ نیمسال اول 1389؛
  • همکاری پاره وقت با مهندسین مشاور تهران رایمند؛ اردیبهشت 1386