ولی الله عرب عامری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
عرب عامری
1357
ولی الله
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران
  • پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
سوابق پژوهشی و اجرایی