فهمیه یاری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
یاری
1360
فهمیه
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • کارشناسی ارشد معماری (فنی) دانشگاه تربیت مدرس
 • پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، 1393 تا کنون
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله ای اس ای « Socio-Cultural Shackles challenge Energy Efficiency Module Imparted to the Buildings of Iran.» : مجله Social Sciences Research Journal.، شماره Vol 2, No 3 (2015)
 • مقاله ای اس ای « Socio-Cultural Approach to Create an Educative City) Case: Tehran-Iran)» : مجله Procedia -Social and Behavioral Sciences ، شماره Volume 51 (2014)
 • مقاله پزوهشی « بررسی چگونگی رشد خلاقیت دانشجویان در فضاهای آموزشی با رویکرد به نقش معماری فضا» : مجله دوفصلنامه علمی پژوهشی نقش‌جهان ، (1393)
 • مجری « معماری بناهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران »مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی ، (1394)
 • مجری « پیش درآمدی بر مطالعه و تحقیق در زمینه استفاده از مولفه ها و ارزشهای معماری ایرانی-اسلامی »مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی ، (1393)
 • مجری « طراحی مسکن روستایی بومی مقاوم در برابر زلزله در اورامانات» بنیاد مسکن ، (1391)
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن وشهرسازی (از 1392 / تاکنون)
 • مدیر توسعه و برنامه ریزی مهندسین مشاور بهار پژوه (از 1388 / تاکنون)