شعله نوذری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
نوذری
1341
شعله
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • فوق لیسانس مهندسي معماري، خرداد1371، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • «رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی»: نشریه علمی- پژوهشی صفه، دانشکده ‌معماری دانشگاه ‌شهید ‌بهشتی، سال چهاردهم، شماره 39، زمستان 1383.
  • «چالش‌هاي توليد صنعتي ساختمان در ايران و ارائه راهكارها»: نشريه دانش‌نما، سازمان نظام مهندسي ساختمان‌ اصفهان، شماره 193، خرداد 1390.
  • «رهنمودهای طراحی و مناسب‌سازی برای حرکت ایمن در محوطه مدارس»: نشریه علمی-پژوهشی مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شماره نوزدهم، زمستان 1391.
  • مجری پروژه «روش‌های مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری موجود برای افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی»: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1387.
  • مجری پروژه «رهنمودهای طراحی فضاهای باز محله‌های مسکونی متناسب با شرایط سالمندان»: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1383.
  • مجری پروژه «رهنمودهای طراحی معماری برای ایمن‌سازی حرکت در مدارس»: - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1391.
  • عضو هیئت علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (از سال 1375/ تاکنون)
  • مدیر آموزش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (از سال 1377/ تا سال1383)
  • کارشناس ارشد واحد تحقیقات و معماری سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (از سال 1372/ تا سال1375)