الهام نهاوندی

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
نهاوندی
1362
الهام
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی عمران نقشه برداری از دانشگاه علم و صنعت
  • کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • مقاله علمی ترویجی «تاریخچه پدآقند غیرعامل در ایران» : مجله دانش نما، شماره .221-222 (1392)
  • مقاله کنفرانسی « مقایسه دو الگوی فراکتالی و اقلیدسی در معماری و انتخاب الگوی بهینه برای معماری طبیعت مدار(با تاکید بر مجتمع های مسکونی)» : اولین همایش ملی جغرافیا و شهرسازی و توسعه پایدار، (1392)
  • مقاله کنفرانسی « پدآفند غیر عامل و توسعه پایدار» : اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، (1391)
  • پژوهشگر «پایداری ملی در پرتو پدآفند غیرعامل(نمونه موردی تهران)» : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، (1390)
  • کارشناس نقشه برداری و مدیر فنی : مهندسین مشاور اوج نگار (از 85 / تا90)