زهرا پور سلیمان

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is منتشر شده

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
پور سلیمان
1362
زهرا
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • معماری: دانشگاه گیلان- دانشکده معماری و هنر -1380 تا 1382
  • معماری: موسسه آموزش عالی خیام مشهد -1382تا 1385
  • معماری: دانشگاه آزاد نور- 1388 تا 1391
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • مقاله ISI: « Geometrical Inscriptions in Elevations of Qajar Architecture (case study Panjshanbe- Bazaar; Babol)» : مجله Middle East Journal of Scientific Research(MEJSR)، شماره (2013), 15(6)
  • مقاله ISC: « An Investigation on Elements Creating Sense of Place in Historical Site of Babol _case study Historical Site of Panjshanbe-Bazaar» : مجله International Journal of Architecture and Urban Development ، شماره (2012), 2(3)
  • مقاله همایش بررسی نقوش هندسی در تزئینات وابسته به معماری (مطالعه موردی : بافت تاریخی پنجشنبه بازار بابل)، همایش ملی معماری و توسعه پایدار،(1392)
  • عضو کمیسیون بررسی نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان، دفتر نمایندگی شهر بابل(از سال 1392 / تاحال)
  • تدریس دروس معماری در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل(از سال 1388/ تا حال)
  • مسئول دفتر طراحی آمود (از سال 1392/ تا حال)