گلناز کشاورز

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
کشاورز
1362
گلناز
دانشجو, نویسنده
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • مقاله پژوهشی «زمان و مکان در نگارگری ایرانی» : مجله هنرهای زیبا، شماره 31 (86)
  • مقاله ترویجی «نقوشکلیسایاستپانوسدرارتباطباادیانکهنایرانی » : مجله منظر، شماره 5(88)
  • مقاله ترویجی « مکتب قهوه خانه و هنرعامیانه امروز » : مجله منظر،شماره8(88)
  • همکاری با مرکز پژوهشی نظر در سمت پژوهشگر و معاون گروه علوم و تاریخ هنر و مسئول کارگاه های آموزشی (از سال 88/سال 91)
  • تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی (از سال 88 تا کنون)
  • تدریس در دانشگاه آزاد (از سال 93 تا کنون)