احمد پور احمد

Change your cover photo
Change your cover photo
استاد
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
پور احمد
احمد
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استاد
برنامه ریزی شهری
سوابق
 • کارشناسی جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران. 1363
 • کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1367
 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1372
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « گردشگری و جهانی شدن»، انتشارات جهاد دانشگاهی، (1393).
 • کتاب « بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری»، دانشگاه کردستان(1391)
 • کتاب « قلمرو و فلسفه جغرافیا»، سازمان دانشگاه تهران(1390)

 

 • Behzad Omranzadeh, Ali mahdi,Sedighe Lotfi, Ahmad Pour Ahmad :The Failure of the Integrated Urban Management in Iran: An Analysis from the Perspective of Interactive and Legal Problems between the State and Municipality, international journal of management sciences, 2015, 2, 1
 • مقاله علمی « تحلیل دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چیدمان فضا»، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 48،(1393)
 • مقاله پژوهشی « مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) »، دو فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 37،(1393)
 • رئیس دانشکده جغرافیا از سال 1385- 1389
 • مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران، 1376-1385
 • عضویت در شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران، 1393