علی یاران

Change your cover photo
Change your cover photo
دانشیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
یاران
1335
علی
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشیار
معماری
سوابق
 • كارشناسي ارشد معماری(پیوسته): دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی (ملی)، 1353 تا 1362
 • دکتری معماری مسکن (سا ختمان های بلند مرتبه) دانشگاه گلاسگو- انگلستان، 1997
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • تالیف وترجمه کتاب «مبانی نظری معماری غرب » جلد اول از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 • تالیف وترجمه کتاب «مبانی نظری معماری غرب » جلد دوم از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 • تالیف وترجمه کتاب «مبانی نظری معماری غرب » جلدسوم از انتشارات شهیدی سال انتشار زمستان- ١٣٨٨
 • مقاله پژوهشی «الگوهای مناسب اقلیمی در بافت های مسکونی کم ارتفاع»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر، شماره 26. 1392.
 • مقاله پژوهشی « تاثيرات نقش آموزش معماري و پرورش معمار بر سيماي شهر هاي تاريخي »، مجله علمی پژوهشی" آثاروبافت هاي تاريخي فرهنگي"دانشگاه هنر اصفهان،
 • مقاله پژوهشی « بررسی خود کفایی در شهر های جدید٬ مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی »، مجله علمی پژوهشی آرمان شهر، 1390.
 • طرح پژوهشی با عنوان«تاثیر فضای کالبدی دانشگاه هنر اصفهان بر دانشجویان»(فازدوم) محل اجرا دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی با عنوان«امکان سنجی ٬ تعیین ساختار و برنامه ریزی برای به جریان انداختن طلای بانک ها و بررسی و نحوه....»محل اجرا دانشگاه هنر اصفهان
 • طرح پژوهشی با عنوان«بررسی تحقیقاتی ٬تهیه و تدوین برنامه درسی آموزش معماری در مقطع دکتری»
 • عضو کمیته علمی همایش جامعه، معماری و شهر”موسسه پژوهشی معماری و شهر سازی شبستان" 24 مهر1393
 • عضو داور"پنجمین جشنواره ملی حرکت"معاونت فر هنگی و اجتماعی12مهر1391
 • عضو کمیته گردشگری در شورای عالی برنامه ریزی از سال 1393 الی کنون