فریدون آورزمانی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
آورزمانی
1322
فریدون
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
سوابق
  • ليسانس تاریخ. دانشگاه شهید بهشتی.
  • فوق ليسانس باستان شناسی، دانشگاه تهران.
  • دكتري باستان شناسی. دانشگاه میسور هند. ١٣87
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • سکه های ایران، از آغاز تا دوران زندیه، فریدون آورزمانی و علی اکبر سرفراز، نشر سمت
  • سنگ نگاره های ساسانی، شهره جوادی و فریدون آورزمانی، انتشارات بلخ، 1388
  • مقاله پژوهشی « رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی»، مجله هنر و تمدن شرق، شماره 1،(1392).
  • مقاله علمی « نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان، مجله منظر، »، مجله علمی-ترویجی منظر ، شماره 14،(1390)
  • مقاله علمی « نذر داودی، بازمانده رسم کهن مهری »، مجله علمی – ترویجی منظر، شماره 8،(1389)
  • عضو هيات علمی گروه علوم و تاریخ هنر، پژوهشکده نظر