ناصر براتی

Change your cover photo
Change your cover photo
دانشیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
براتی
1334
ناصر
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشیار
سوابق
 • کارشناسی علوم اجتماعی. مجتمع عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین. 1383
 • کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای). دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 1367
 • دکترای شهرسازی. دانشکده هنر ادینبورگ، دانشگاه هریوت وات، ادینبورگ انگلستان. 1376
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « روش تحقیق در مطالعات محیطی»، انتشارات ساکو – 1391 (چاپ اول)، و 1392 (چاپ دوم).
 • کتاب « ملاحظاتی در رابطه زبان، فرهنگ، ادراک و محیط انسان ساخت»، انتشارات پرهام(1391)
 • کتاب « آشنایی با برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران»، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور(1390)
 • مقاله پژوهشی «تاثیر شاخص های فرم شهری برمیزان استفاده از اتومبیل های شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران»، فصلنامه باغ نظر، شماره 26،(1392)
 • مقاله پژوهشی « سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری »، فصلنامه باغ نظر، شماره 25،(1392)
 • مقاله پژوهشی « مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جدید شهری »، فصلنامه باغ نظر، شماره 23،(1392)
 • طرح پژوهشی « ورهنگ، کهن الگوی ایرانی – اسلامی؛ نمونه های موردی: میدان توپخانه، پارک لاله، میدان نقش جهان، باغ شاهزاده»(1393)
 • طرح پژوهشی « ذهنیت انسان در مورد محیط زیست شهری: مطالعه موردی شهر قزوین »، دانشگاه بین المللی امام خمینی، (1393)
 • طرح پژوهشی « 4)تدوین ضوابط طراحی خانه – باغ های شهر زلزله زده بم »، وزارت مسکن و شهرسازی ، (1381)
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی باغ نظر از سال 1382 تاکنون
 • عضو هیئت علمی گروه های معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی . از 1377 تاکنون
 • مشاور عالی پروژه "برنامه توسعه راهبردی منطقه 22 تهران"، مهندسان مشاور آرمانشهر، 91-1390