محمدرضا مثنوی

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
مثنوی
محمدرضا
هیئت علمی
اطلاعات علمی
سوابق
  • کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، 1369
  • دکترای معماری با گرایش توسعه پایدار شهری، دانشگاه گلاسکو انگلستان، 1378
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • Achieving Sustainable Urban Form (Pages: 64-74), compilation, E&F SPON, 2000/01/01

Sustainable Urban forms Planning and Desig Strategies the compact city urban sprawl and mixed use development in theory and practice, compilation, LAP-Lambert Academic Publishing, 2011/05/10

  • Environmental Sustainability and Ecological Complexity: developing an integrated approach to anlayse the environment and landscape potentials to promote sustainable development, International Journal of Environmental Research, 2013/09/30, 7, 4
  • تدوین راهبردهای طراحی محیطی پهنه های تلفیقی شهر و طبیعت با استفاده از الگوهای فراکتالی و هندسه طبیعت، مجله علوم محیطی، 1392
  • ارزیابی بصری و طراحی محیطی رود دره قشلاق سنندج به منظور توسعه گردشگری پایدار، محیط شناسی،1392