شریف مطوف

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
مطوف
شریف
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
برنامه ریزی شهری
سوابق
 • کارشناسی جمعیت شناسی. دانشگاه تهران. 1355
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 1367
 • دکترای برنامه ریزی شهری، دانشگاه هریوت وات، ادینبورگ انگلستان. 1375
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله علمی « چرایی پیدایش و گسترش بافت های فرسوده »، نشریه علمی- ترویجی منظر، شماره 25،(1392)
 • مقاله پژوهشی « نقش تاب آوری در توسعه شهری محله های شهری، نمونه منطقه هیجده تهران »، نشریه علمی پژوهشی صفه ، ،(1391)
 • مقاله پژوهشی « An Approach to the Spatial Planning: the Examination of Mutual Efforts on Development and Security in Border Regions; Case study: Khuzestan, Iran »، نشریه علمی- پژوهشی فصلنامه بین المللی ژئو پولیتیک ، شماره 3، سال پنجم،(1388)
 • مشارکت در تدوین کتاب های سیر تحول نوسازی شهری کشور، (1393 تا کنون)
 • طرح مطالعاتی و برنامه ریزی راهبردی کریدور ارتباطی تهران- قزوین- رشت، (1393 تا کنون)
 • طرح مکانیابی مراکز حساس صنعتی و جمعیتی با ملاحظات پدآفند غیرعامل (1387)
 • عضو هیئت علمی گروه بازسازی . دانشگاه شهید بهشتی . از 1380 تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی – ترویجی منظر، از سال 1382 تاکنون
 • مشاور عالی نهاد برنامه ریزی شهر تهران، 1387 تا 1389