رضا خیرالدین

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
خیرالدین
رضا
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
سوابق
 • کارشناسی مهندسی عمران روستايی، دانشگاه تهران، شهريور 1373
 • کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ريزی شهری و منطقه ای، دانشگاه تهران، اسفند 1377
 • دکتری شهرسازی، دانشگاه پاريس 10، تابستان 2009
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • Kheyroddin R., 2012. " Gouvernance territoriale de la grand région urban de Téhéran; Entre le Développement Polycentriques el la Concentration Spatiale", ASRDLF ( Association de Science Régionale De Langue Française ) 2012 , 9 et 11 July, Belfort, France.
 • Kheyroddin R., Piroozi R., 2012. "Suburbanization to the suburban growth poles, from planning to implementation: a study of Paris metropolitan area", ASRDLF ( Association de Science Régionale De Langue Française ) 2012 , 9 et 11 July, Belfort, France. link:

 

 • تحليل زمين مرجع اقدامات مديريت شهری تهران در دوره 1372-1386 بسوی يکپارچگی شهری يا تشديد شکاف فضايی مجله هنرهای زيبا- معماری و شهرسازی ، دانشگاه تهران، زمستان 1389
 • "طراحی و بکارگيری مدل کمی برای سنجش ظرفيت آموزشی فضاهای دانشگاه تهران"، پژوهشکده فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران، زمستان 1380.
 • "ارزيابی وتحليل فضايی شرايط دهستانهای استان کردستان بر حسب استانداردهای کيفی توسعه بروش تاکسونومی عددی و تحليل عاملی"، مرکز مطالعات وبرنامه ريزی، وزارت جهاد سازندگی، زمستان 1378.
 • شناسايی حوزه های روستايی در برنامه سوم توسعه کشور، مرکز مطالعات وبرنامه ريزی، وزارت جهاد سازندگی، شهريور 1377.
 • کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری (قبولی دوره 1383)
 • خصص درکاربرد سيستم های اطلاعات جغرافيايی، سازمان نقشه برداری کشور، 1376
 • کارشناس مشاور طرحهای مطالعات عمرانی، وزارت جهاد سازندگی، 1375-1378