مهرداد کریمی مشاور

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
کریمی مشاور
1355
مهرداد
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
معماری
سوابق
  • کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، 1380
  • دکتری معماری، دانشگاه تهران، 1389
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • مقاله پژوهشی «شیوه ها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر»، فصلنامه باغ نظر، شماره 29،(1393)
  • مقاله پژوهشی « رویکردها و روش ها در زیبایی شناسی شهری »، فصلنامه باغ نظر، شماره 24،(1392)
  • مقاله پژوهشی « رودهای تهران، توان روددره ها در توسعه شهر »، مجله منظر، شماره 22،(1392)