شهره جوادی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
جوادی
1336
شهره
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
تاریخ هنر
سوابق
 • كارشناسي هنرهاي تجسمي. دانشكده هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران. 1368
 • كارشناسي ارشد تاريخ هنر. دانشگاه پاريس 1 سوربن. 1372
 • دكتراي تاريخ هنر. دانشگاه پاريس 1 سوربن. 1376
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • سنگ نگاره‌های ساسانی. 1388 _ ناشر : پژوهشکده نظر و بنیاد ایران شناسی نیشابور.
 • تاریخ هنر ایران از آغاز تا اسلام، در دست تألیف، مؤسسه سمت. از سال 1380.
 • تجلی قداست آب در آرامگاه سعدی شیرازی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر، شماره 26. پاییز 1392.
 • مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر، شماره 24. بهار 1392.
 • بررسی نقوش سردر جورجیر و تاثیر پذیری آن از هنر ساسانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر، شماره 22. پاییز 1391.
 • زیبایی شناسی منظر شهری تهران. فصلنامه علمی – ترویجی منظر. شماره 23. بهار 1392.
 • نقوش سر در جورجیر و تأثیرپذیری آن از هنر ساسانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر. شماره 22. پاییز 1391.
 • تحلیل منظره پردازی نگاره همای و همایون. مجله علمی ـ ترویجی منظر. شماره 15. تابستان 1390.
 • سردبیر مجله دو زبانه علمی پژوهشی "هنر و تمدن شرق" 1392 تا کنون.
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی هنر و تمدن شرق. از سال 1392.
 • عضو تحریریه مجله علمی _ تخصصی منظر از سال 1387 تا کنون.