رحیم ولایتی

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیار
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
ولایتی
1336
رحیم
هیئت علمی
اطلاعات علمی
استادیار
سوابق
 • کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه تهران. 1372
 • کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران. 1376
 • ارائه رساله دکتري باستان شناسي به موسسه باستان شناسي دانشگاه هامبورگ آلمان از1378تا 1382 انتقالي براي دفاع از رساله به دانشگاه تربيت مدرس و دفاع از رساله درسال1386تحت عنوان ارتباط فرهنگ وتمدن مصر وايران در دوره هخامنشيان براساس يافته هاي باستان شناسي
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • کتاب « تاثیرات تمدن مصر بر دوره هخامنشیان به زبان آلمانی : Der Einfluss der ägyptischen Zivilisation in der Periode der Achämeniden und die Beziehung des alten Iran mit dem Pharaonischen Ägypten»، نشر انتخاب.(1394)
 • کتاب « باستان شناسی وهنر مصر باستان »، انتشارات پردیس دانش(1392)
 • کتاب « مطالعه پیشینه باستان شناسی کشورهای آسیای میانه »، انتشارات پازینه(1390)
 • مقاله پژوهشی « سیر وتحول کتابت وانتقال اطلاعات دربین النهرین ومصروایران »،(1393)
 • مقاله پژوهشی « تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان »،(1393)
 • مقاله علمی « باستان شناسی حوزه فرهنگی شهر اوجان ( بستان آباد) »، همایش مباحث باستان شناختی هنر، فرهنگ وتمدن اسلامی ،(1392)
 • سرپرست هيات بررسي باستان شناسي حوزه جغرافياي شهرستان بستان آباد( مرحله اول تا سوم) ، آذربايجان شرقي، (1385 تا 1393)
 • عضو طرح تحقيقاتي تهيه نقشه جامع ديجيتال و پايگاه اطلاعاتي تپه ها و محوطه هاي باستاني استان تهران، (1385)
 • عضو هيات پژوهشي وحفاري تپه شغالي وتپه سفالي پيشواي ورامين، (1385)
 • مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی دانشگاهی
 • مدیر ومسئول اجرایی تالیف دانشنامه باستان شناسی1392
 • رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 1391
 • عضوهیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران1390