مهدی شیبانی

Change your cover photo
Change your cover photo
استاددانشگاه شهید بهشتی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
شیبانی
1325
مهدی
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشگاه شهید بهشتی
استاد
معماری
سوابق
  • فوق لیسانس معماری. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران( شهید بهشتی) با درجه ممتاز. فروردین ماه 1354
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • مقاله علمی «جویبار خاطره، نقش جویبارهای تهران در ساخت منظر شهر»، مجله علمی- ترویجی منظر، شماره 22،(1392)
  • مقاله پژوهشی « نظو، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان »، فصلنامه باغ نظر، شماره 23،(1391)
  • مقاله علمی « منظر مثمر، توجه به محیط، نقش کشاورزی در شکل گیری منظر شهری »، مجله علمی- ترویجی منظر، شماره 21،(1391)
  • پژوهش ساختار سخت در معماری منظر، 1385
  • پژوهش ساختار نرم در معماری منظر، 1382
  • تهیه طرح هادی رودهن. دانشگاه شهید بهشتی. 1360
  • استاد و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گروه معماری منظر و معماری از سال 1354 تا کنون
  • تدریس در دانشگاه های علم و صنعت تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز، یزد، شیراز و گیلان