احمدعلی فرزین

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیاردانشگاه تهران
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
فرزین
1326
احمدعلی
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشگاه تهران
استادیار
معماری, معماری منظر
سوابق
  • دکترای معماری. بوزار، پاریس. 1360
سوابق پژوهشی و اجرایی
  • کتاب « پژوهش در زمینه خانه های سنتی در شهر اصفهان»، کتاب مشترک مجموعه مقالات پژوهشی(ایران و فرانسه).
  • مقاله علمی «باغ ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی»، مجله علمی- ترویجی منظر، شماره 27،(1393)
  • مقاله پژوهشی « مزار پیرمراد، منظر فرهنگی- آیینی شهرستان بانه »، فصلنامه باغ نظر، شماره 24،(1392)
  • مقاله پژوهشی « تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری »، فصلنامه باغ نظر، شماره 21،(1391)
  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از 1371 تاکنون