حشمت الله متدین

Change your cover photo
Change your cover photo
استادیاردانشگاه تهران
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
متدین
حشمت الله
هیئت علمی
اطلاعات علمی
دانشگاه تهران
استادیار
تاریخ هنر
سوابق
 • کارشناسی ارشد معماری منظر، مدرسه معماری پاریس.1386
 • کارشناسی ارشد ناریخ معماری مدرن، دانشگاه سوربن. 1374
 • کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران. 1368
 • دکتری تاریخ معماری هنر. دانشگاه سوربن. 1376
سوابق پژوهشی و اجرایی
 • مقاله پژوهشی «خواستگاه نظری میدان نقش جهان»، فصلنامه باغ نظر، شماره 33،(1394)
 • مقاله علمی « تحلیل کالبدی میدان های تاریخی ایران،»، فصلنامه علمی-ترویجی منظر، شماره 26،(1393)
 • مقاله علمی « بازخوانی و بازشناسی معماری آیینی دوره قاجار »، مجله اثر، بهار(1392)
 • طرح پژوهشی « بررسی تحلیلی مفاهیم محیطی در زبان فارسی و تطبیق آنها با مترادفهای انگلیسی و فرانسه »، هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، (1377 تا 1380)
 • طرح پژوهشی « ویژگی های عناصر معماری ایران در دو شیوه رازی – آذری »، هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، (1380)
 • عضو شورای علمی و برنامه ریزی رشته معماری منظر. پردیس هنر های زیبا. دانشگاه تهران 1381-1388
 • داوری جایزه کتاب فصل. موسسه خانه کتاب. تهران 1389-1393
 • برگزار کننده اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی. دانشکده هنر های زیبا. دانشگاه تهران 1389