علاالدین آذری

Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

مشخصات کاربری
آذری
علاالدین
هیئت علمی
اطلاعات علمی
سوابق

• 1337، کارشناسی تاریخ. دانشگاه تهران.

• 1346، کارشناسی ارشد تاریخ. دانشگاه تهران.

1348، دكتراي تاریخ. دانشگاه تهران.

سوابق پژوهشی و اجرایی
  • جغرافیای تاریخی ورامین . 1348
  • سیری در تاریخ فرهنگ ایران با همکاری اعضای گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. انتشارات ثقفی. 1353.
  • 1353، خسرو و شبدیز. مجله هنر و مردم . سال دوازدهم شماره 139.
  • 1353، تمیستوکل در دربار ایران. مجله هنر و مردم. شماره 138.
  • 1351، نگاهی به کهن ترین پل اصفهان. مجله هنر و مردم. شماره های 124و 125.