1395

 • عنوان جایزه: جايزه تهران در بخش پژوهشکده فعال در حوزه مطالعات تهران
  سازمان اهداکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  سطح جايزه: ملی

1392

 • عنوان جايزه: موسسه پژوهشی برتر در زمينه هنر، معماری و شهرسازی
  سازمان اهداکننده: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
  سطح جايزه: ملی

1391

 • عنوان جايزه: غرفه برتر نوزدهمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در بخش نشريات ادواری
  سازمان اهداکننده: وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی
  سطح جايزه: ملی

1389

 • عنوان جايزه: ميراث فرهنگی و رسانه
  سازمان اهداکننده: سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی
  سطح جايزه: ملی
  رتبه اول بخش مقالات ميراث و رسانه
  رتبه دوم بخش گفتگو
  رتبه سوم بخش مقالات گردشگری و رسانه
  تقدير نامه بخش سخن سردبير