1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1391

  • مجموعه مقالات همايش ملی منظر شهری، گروه نويسندگان، پژوهشکده نظر با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و سازمان زيباسازی.

1390

  • خلاصه مقالات همايش بين المللی زندگی پياده در شهر، گروه نويسندگان. پژوهشکده نظر با همکاری نشر آوانگار.

1389

  • سيدنی شهری پايدار تا سال 2030: برنامه توسعه راهبردی (استراتژيک) شهری برنامه توسعه راهبردی شهر سيدنی، ترجمه و تدوين: احمد بنکدار، نريمان زرين پناه، مرجان شرفی؛ ناظر و ويراستار علمی ناصر براتی.
  • کتاب خلاصه مقالات همايش ملی منظر شهری، گروه نويسندگان، پژوهشکده نظر با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.

1388