1400

  • عنوان کرسی: موانع رونق پژوهش و تولید علم، آسیب‌شناسی مدیریت پژوهش در ایران، صاحب کرسی: بابک داریوش، مدیر جلسه: محمد آتشین‌بار، ناقدان: مقصود فراستخواه، اکرم قدیمی.

1398

  • عنوان کرسی: هوش زیست محیطی؛ مروری بر نظریات تخاصم و تضاد بشر و محیط زیست، ارائه‌دهنده: بابک داریوش، ناقدان: مهدی فاطمی، محمد آتشین‌بار.