گرایش عمومی در این گروه بر مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویا متمرکز است. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدارانه محیط، رابطه ارگانیک انسان و محیط (در مقابل رابطه مکانیکی)، توسعه محیط با گرایش‌های مشارکت‌جویانه، ارتقای کیفیت محیط و فضای زیست انسان، تبیین تعاریف جدید از محیط و فضا و ترویج دیدگاه توسعه محیط به عنوان بخشی از توسعه انسانی و نهایتاً تبیین و ترسیم چارچوب‌های تمدن جدید برای جامعه و کشور ایران، به پژوهش و آموزش (فرهنگ‌سازی) در سطوح راهبردی، کاربردی و اجرایی نیز می‌‌پردازد.

مدیر گروه

ناصر براتی؛ دانشیار شهرسازی

اعضای هیئت علمی

تمام وقت

 • لیلی سلطانی؛ استاديار شهرسازی
 • بهزاد مسعودی اصل؛ استاديار معماری منظر
 • عباس آذری؛ استاديار شهرسازی

پاره وقت

 • داراب دیبا؛ استاد معماری
 • محمدرضا مثنوی؛ استاد معماری
 • رضا خیرالدین؛ دانشيار شهرسازی
 • مهدی فاطمی؛ استاديار معماری منظر
 • مهرداد کریمی مشاور؛ استاديار معماری
 • محمود تیموری؛ استاديار معماری
 • محمدصالح شکوهی؛ استاديار شهرسازی
 • محمدرضا مهربانی گلزار؛ استاديار معماری منظر

بین المللی

 • آن اسگارد؛ استاد معماری منظر
 • ژان ژاک ترن؛ استاد معماری و طراحی شهری
 • محمد قاری پور؛ دانشيار معماری منظر