گروه گردشگری فرهنگ

صنعت گردشگری در دنيای امروز ابعاد گسترده تری نسبت به تعاريف قديمی آن يافته است. تکيه اصلی در تعريف قديمی آن بر جابجايی مکانی و ترک اقامتگاه اصلی بوده است. ديدگاه های نوين در مورد گردشگری، ظرفيتهای آن به عنوان مقوله فرهنگی و ارتباطی را با عمق بيشتری نشان داد. اين نظريه ها به نوبه خود برای گردشگری، نقشهای جديدی در روند تکامل و توسعه اجتماعی تعريف کرد که ظرفيت آن برای آموزشهای اجتماعی و تعميق روابط فرهنگی در يک جامعه و ميان جوامع گوناگون از آن جمله است. گروه گردشگری با ترکيبی از صاحبنظران و انديشمندان اين حوزه و در راستای تأمين اهداف فوق برنامه ريزی شده که توسعه علمی گردشگری و ارتباط آن با صنعت گردشگری را به دنبال دارد. اين گروه با محوريت گردشگری ذهنی در تلاش است از طريق توليد و توسعه ادبيات علمی اين رشته، زمينه ارتقای آموزش و حرفه گردشگری در ايران را فراهم آورد.

مدیر گروه

احمد پور احمد؛ استاد جغرافیای انسانی

اعضای هیئت علمی​

تمام وقت

 • پروانه پرچکانی؛ استاديار مديريت گردشگری
 • مهدیه بُد؛ استاديار مديريت گردشگری
 • آرش زاهدان؛ مربي معماری

پاره وقت

 • مهدی کروبی؛ استاد مديريت جهانگردی
 • علی یاران؛ دانشيار معماری
 • مهدی زندیه؛ دانشيار معماری منظر
 • بهرام آجورلو؛ دانشيار باستان شناسی
 • فریدون آورزمانی؛ استاديار باستانشناسی
 • مهرداد سلطانی؛ استاديار معماری

بین المللی

 • کلود مسو؛ استاد تاريخ هنر
 • لورا وِردِلی؛ دانشيار توسعه محيطی و برنامه ريزی فضايی

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.