انتشارات پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، ناشر علمی و دانشگاهی است که از سال 1392 با ارزيابی و داوری علمی کتابها به چاپ آنها اقدام مي کند. مشکلات و موانع موجود در انتشار ادبيات تخصصی و بومی حوزه هنر، معماری و شهرسازی و عدم امکان پژوهشگران اين حوزه برای چاپ نويافته های علمی خود از جمله مسايلی بود که راه اندازی انتشارات علمی با رويکرد توجه و حمايت از آثار بومی و جديد را توجيه پذير ساخت. همچنين اين ناشر در راستای بهره مندی از ظرفيتها و تاثيرات رويت پذيری و دسترس پذيری بالای فضای ديجيتال از يک سو و غلبه بر مشکلات چاپ و توزيع کتاب به صورت کاغذی، نشر الکترونيک و توزيع برخط را نيز در دستور کار قرار داده است تا ضمن ارتقای گستره اثربخشی داخلی بتواند در بازار رقابت توليدات علمی بين المللی نيز وارد شده و سهمی در خور در نمايش دستاوردهای بومی کشور داشته باشد. در اين راستا انتشار کتابهای دو زبانه با مشارکت ناشرين بين المللی مؤثر خواهد بود. تاکنون 25 عنوان کتاب از سوی انتشارات پژوهشکده نظر منتشر شده است.

سیاستها

  • نوآوری در محتوا (نشر محتوای نوين) و پرهيز از نشر محتوای تکراری
  • گسترش نشر الکترونيک (e-book) و ارزان سازی نشر
  • توسعه نشر دو زبانه و حضور در باشگاه بين المللی

 

کتابهای منتشر شده