تولید، شرط استقلال و بقای جامعه است که در عرصه علم، «پژوهش» مصداق آن است. در میان راهبردهایی که می‌تواند به رونق تولید علم به عنوان هدف برنامه‌های پژوهشی منجر شود، راهبرد مشارکت بخش خصوصی، شرط لازم موفقیت پژوهش در قبال نهادهای کشور است. پژوهشکده نظر که فعالیت خود را در سال 1380 آغاز کرده، طی دو دهه در راستای دستیابی به اهداف «مشارکت در توسعه جامعه در حوزه هنر و معماری»، «خوانش نوین از فرهنگ و هنر ایران و اسلام»، «تدوین روایت انقلاب اسلامی از هنر و معماری»، «گسترش مرزهای دانش» راهبردهای «تمرکز بر تولید محتوا»، «گفتمان‌سازی از طریق مطالعات راهبردی و انتقادی» و «فعالیت در مقیاس بین‌المللی» را به‌کار بسته است. این اهداف در گرو تولید علم در چارچوب گروه‌های پژوهشی تعریف‌شده در این سازمان قابل‌تحقق است که عبارتند از:

معماری منظر و محیط

مطالعات فضا و محیط

علوم و تاریخ هنر

گردشگری فرهنگ