باغ موزه دفاع مقدس تهران وکاستیهای آن از منظر جلب مخاطب ؟

باغ موزه دفاع مقدس تهران وکاستیهای آن از منظر جلب مخاطب ؟

به محض عطف توجه هر جامعه یا ملتی به مفاهیم نوین «هویت» و «ارزش های اجتماعی» در عصر نو، موزه ها در آن سرزمین پدید می آیند و با ثبت و ضبط و پیش چشم آوردن مظاهر مادی و معنوی گذشته های تاریخی هر جامعه و استمرار بخشیدن به هویت های جوامع در گذر زمان…

۲۱امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

صابئین مندائی: کیهان شناسی، سازه و منظر سخنران: دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و  نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران/ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق  (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان مردمانی امروزی با…

۲۱امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

صابئین مندائی: کیهان شناسی، سازه و منظر سخنران: دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و  نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران/ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق  (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان مردمانی امروزی با…

۲۱امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

۲۱امین کارگاه نظریه‌های نو برگزار می‌شود

صابئین مندائی: کیهان شناسی، سازه و منظر سخنران: دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و  نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران/ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان در جنوب غربی ایران (خوزستان) و در عراق  (منطقه بین‌النهرین) قرار دارد. ایشان مردمانی امروزی با…