شماره ۴۹ فصلنامه منظر منتشر شد.

دوره ۱۱، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۸