شماره ۷۹ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

دوره ۱۶، شماره ۷۹، دی ۱۳۹۸، صفحه ۵-۷۲