شماره ۲۶ فصلنامه هنر و تمدن شرق منتشر شد.

دوره ۷، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۸، صفحه ۵-۸۰