بازنگری های پی در پی، در غیاب سیاستگزار مسئول (نشست ۵۱)