شماره ۸۰ ماهنامه باغ نظر منتشر شد.

دوره ۱۶، شماره ۸۰، بهمن ۱۳۹۸، صفحه ۵-۷۴