سکه‌شناسی فرقه خوارج با استناد بر شواهد تاریخی و باستان‌شناسی (کارگاه ۴۱)