نمادشناسی نقش مرغابی‌سانان از دوران پیش از تاریخ تا عصر صفوی (کارگاه ۴۲)